Privacyverklaring

Privacyverklaring
In het kade van de wet algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 2018 publiceert Scwo bij deze zijn beleid; hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Scwo  hecht veel waarde aan privacy en gaat dan ook al jaren vertrouwelijk en zorgvuldig met  persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring zullen wij u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Scwo  is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt de rechtspersoon Scwo bedoeld.

Scwo
Faunastraat 62
1531 WH Wormerland
075-6423247
info@scwo.nl

Waarom verzamelt Scwo persoonsgegevens?
In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personeel en vrijwilligers voor het voeren van een adequate financiële en personele administratie.

Wettelijke grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

Wanneer verzamelt Scwo persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden onder meer door Scwo verwerkt bij: uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor (één of meer van) de volgende doeleinden: 

De gegevens die Scwo verwerkt
Scwo verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk voor het uitvoeren of aanbieden van ons dienstenpakket.
De volgende persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u of nootzakelijk voor onze bedrijfsvoering;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gegevens over zaken zoals afkomst of religie worden niet geregistreerd.
Deze bijzondere persoonsgegevens worden, met uw toestemming vooraf, alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is, wij zullen bij dit soort gevallen uitleg geven waarom wij deze gegeven van u nodig hebben .

Delen met anderen
Scwo verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn kan daarom variëren. Dit betekent dat wij doorgaans gegevens niet meer bewaren als uw cont(r)act met ons is beëindigd; financiële gegevens bewaren wij volgens wetgeving 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Doet u het verzoek digitaal dan verzoeken wij u om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Het gebruik van de Scwo website ( cookies)
Scwo maak geen gebruik van cookies.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
- beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
- de systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn bij ons enkel toegankelijk voor medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.
Mocht onverwachts blijken dat toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. 

Camera’s
In de centrale hal van het gebouw de Omslag waar Scwo  medegebruiker van is hangen beveiligingscamera’s. Deze camera’s zijn eigendom en worden beheert door De BieB Zaanstreek. Voor meer informatie hoe er omgegaan wordt met de beelden kunt u lezen op de web site van de Bieb www.debieb.nl.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.scwo.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.