ANBI

Naam: Stichting Sociaal cultureel centrum Wormerland

Ook bekend als: Scwo

RSIN: 008664201

Kvk: 41231783

 

Contactgegevens: Scwo, Faunastraat 62, 1531 WH Wormer

 

Bestuurssamenstelling:

 

Het beloningsbeleid:

 

Het beleidsplan:

Diverse meerjarenplannen zijn beschikbaar, waaronder de belangrijkste het strategisch beleidsplan. Centraal in alle plannen staat de taak die Scwo voor de gemeente vervult om het sociaal cultureel werk in Wormerland te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Dit gebeurt zonder binding aan enige religieuze en/of politieke stroming. Scwo richt zich op inwoners van alle leeftijden en geeft aandacht aan groepen die een achterstand hebben qua opleidingsniveau, werk, inkomen en/of huisvesting – zonder te kijken naar geslacht of culturele achtergrond.

 

De doelstelling:

Artikel 2 van de statuten: “De stichting heeft ten doel het te Wormerland stimuleren, coördineren en uitvoeren van sociaal-cultureel werk in brede zin, zo op het gebied van recreatie, creativiteit, vorming, educatie, zorg en dienstverlening, opvang samenlevingsopbouw, als andere daarvoor in aanmerking komende gebieden, één en ander in de ruimste zin des woords, zonder binding aan enige religieuze en/of partijpolitieke stroming. De stichting richt zich daartoe tot alle inwoners van Wormerland, ongeacht leeftijd en geeft ook aandacht aan groepen, die in een achterstandssituatie verkeren. De stichting wil daarbij laagdrempelig zijn en deelnemers iets van blijvende waarde meegeven.”

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

BATEN

Subsidie Gemeente Wormerland             € 490.916

Subsidie Gemeente Oostzaan                 €   43.395

Opbrengsten verhuur                                €     5.076

Rente Opbrengsten                                   €        274

Totaal                                                           € 539.661

 

LASTEN

Personeelskosten                                     € 347.564

Huisvestingskosten                                   € 166.483

Kantoorkosten                                           €   28.252

Afschrijvingen                                            €   24.204

Totaal                                                         € 566.503

 

Bruto resultaat                                         €  -26.842

 

ACTIVITEITEN

Baten                                                         € 203.423

Lasten                                                         € 172.557

Resultaat activiteiten                             €   30.866

 

RESULTAAT BOEKJAAR                                 € 4.024