Ons Beleid

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan 2015-2018

Scwo heeft een Strategisch Beleidsplan voor de periode 2015-2018. Daarin kijken we naar onze koers in de komende vier jaar. Welke ontwikkelingen verwachten we en hoe spelen we daarop in?

OVER SCWO

De taak die Scwo voor de gemeente vervult is om het sociaal cultureel werk in Wormerland te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Dit gebeurt zonder binding aan enige religieuze en/of politieke stroming. Scwo richt zich op inwoners van alle leeftijden en geeft aandacht aan groepen die een achterstand hebben qua opleidingsniveau, werk, inkomen en/of huisvesting – zonder te kijken naar geslacht of culturele achtergrond.

Missie en visie
Onze missie is ‘Iedereen doet mee’. Vanuit onze visie zorgen we ervoor dat

 • mensen erbij horen en ertoe doen;
 • mensen mee blijven doen in de samenleving;
 • mensen van zichzelf en van elkaar kunnen leren;
 • mensen elkaar helpen, wanneer en waar nodig.

Onze werkterreinen

 • Kinderwerk (2 t/m 13 jaar)
 • Jeugd- en jongerenwerk (13 t/m 23 jaar)
 • Volwassenen/Ouderenwerk

Locatie
De activiteiten die Scwo ontwikkelt en uitvoert, vinden grotendeels plaats in Wormer, maar ook wijkgericht werken is goed in opkomst. In de loop van 2015 verruilen we onze oude locatie voor een plek in de gloednieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van Wormer.

Bestuur en personeel
Het bestuur van de stichting Scwo bestaat uit vijf personen. Naast bestuurlijke taken houden de leden zich ook bezig met adviserend werk aan de stichting, zoals de ontwikkeling van de Brede School en het MFA. Daarnaast heeft Scwo zeven personeelsleden in (parttime) dienst, betaalt door Scwo vanuit de gemeentelijke subsidie. De coördinator geeft leiding aan het team.

Vrijwilligers en stagiairs
Scwo kan niet zonder vrijwilligers. Overal in de organisatie kom je die dan ook tegen. Af en toe ondersteunt een stagiair het personeel bij de uitvoering van diensten en activiteiten.

VANDAAG EN DE TOEKOMST

Verandering
De wereld verandert snel. Ook in onze nabije omgeving zijn er veel wijzigingen gaande in het maatschappelijke veld. Daarop zal Scwo gericht blijven inspelen. We zijn een actieve deelnemer in Wormerland op uiteenlopende gebieden:

 • WMO
 • participatie
 • jeugdzorg
 • zelfredzaamheid
 • sociaal-cultureel werk

De manier waarop wij te werk gaan, heeft de komende jaren voor onze organisatie een aantal belangrijke thema’s als leidraad:

 • professionalisering
 • innovatie
 • modernisering
 • netwerkversterking, contact met andere partijen
 • PR en communicatie

Dat alles zal een flinke inspanning en inzet vragen van alle betrokkenen in onze organisatie, ieder vanuit zijn of haar eigen positie. We zien dat echter met vertrouwen tegemoet: Scwo staat er per 2015 financieel gezond voor en de motivatie bij bestuur, medewerkers en vrijwilligers is hoog. Samen maken we belangrijke stappen om te laten zien dat Scwo een professionele, vernieuwende en eigentijdse organisatie is, die een spilfunctie heeft om Wormerland maatschappelijk sterk te houden. Jongerenwerk en wijkgericht werk nemen een voorname plek in. Keuzes maken in effectief en efficiënt werken geven we extra aandacht. Waar nodig, zorgen we intern voor kennisvergroting en meer expertise.

We hebben hard gewerkt aan het bijstellen van ons pakket aan diensten/producten en we hebben daarvoor programma’s ontwikkeld. Voor alle activiteiten is geld beschikbaar gesteld. In de periode 2015–2018 blijven we aandacht geven aan onze diensten en activiteiten; als het nodig is, investeren we ook extra. Bovendien vinden we het belangrijk om te zorgen voor bijscholing, een zelfsturend team en verandering in ondersteuning.

Onze prioriteiten voor 2015-2018:

 • Onze sterke spilfunctie in Wormerland verder uitbouwen
 • Sociale cohesie en gemeenschapszin versterken
 • Kwetsbare mensen ondersteunen
 • Jeugdigen en ouders ondersteunen
 • Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners.