Balans 2013 Scwo Wormer
  31-12-2013
       €
  31-12-2013
       €
VASTE ACTIVA 2.138 KAPITAAL 102.624
VLOTTENDE ACTIVA 332.317 VOORZIENINGEN 180.294
    KORTLOPENDE SCHULDEN 51.538
TOTAAL 334.455 TOTAAL 334.455
Winst en verliesrekening 2013 Scwo Wormer
  31-12-2013
  €
  31-12-2013
  €
KOSTEN   OPBRENGSTEN  
Personeelskosten 202.570 Subsidies Gemeente Wormerland 227.330
Huisvestingskosten 11.021 Activiteiten 17.530
Kantoorkosten 28.793 Diversen 4.634
Afschrijvingen 1.025    
Resultaat 6.085    
TOTAAL 249.494 TOTAAL 249.494