Ons Beleid
Beleid

De afgelopen jaren is met verve gewerkt aan de realisatie van het beleidsplan.
Prioriteiten die we ons stelden waren:
– Het verwerven van een sterke spilfunctie in Wormerland
– Versterken sociale cohesie en gemeenschapszin
– Ondersteuning kwetsbare mensen
– Ondersteuning van jeugdigen en ouderen
– Persoonlijke ontwikkeling van inwoners
De hierboven genoemde punten zijn verder uitgewerkt in diensten en activiteiten.
Enkele highligts van de afgelopen jaren:
Scwo heeft alle drie de jaren een gevarieerd activiteitenaanbod gedaan voor de doelgroepen: kinderen, jeugd en volwassenen/senioren.
Scwo is social partner in Jeugdzorg 2.0. In deze pilot worden ‘social brokers’ (vertrouwde personen van jongeren) gefaciliteerd. Op het online platform kunnen zij o.a. vragen aan andere brokers stellen, of beantwoorden zij andermans vragen.
Begin 2013 is Scwo actief aan de slag gegaan met opzetten van de Brede school Wormerland. Een groot deel van de uren van het kinderwerk zijn omgezet t.b.v. de Brede school. Sinds maart 2014 zorgt Scwo voor de coördinatie van de Brede school Wormerland. En Scwo is betrokken geweest bij het wijkgericht werken. Hieruit zijn enkele bewonersinitiatieven gestart.

Strategisch beleidsplan

 

Jaarverslag

 

Financieel jaarwerk

Balans en Winst & Verliesrekening

VOG

Scwo vraagt aan agogisch personeel een Verklaring Omtrent Gedrag.
Bij een VOG-aanvraag gaat het Ministerie van Justitie na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Ook aan docenten, actief binnen het kinderwerk, vraagt Scwo een VOG.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Scwo

Aansprakelijkheid

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor geparkeerde voertuigen.

Klachten

Scwo heeft twee klachtenregelingen één voor Algemene klachten en één voor klachten m.b.t. Ongewenst gedrag.
Als u een algemene klacht heeft over Scwo dan kunt u die klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de coördinator of een stafmedewerker van Scwo.
Zie hiervoor ook het Klachtenreglement
Als u een klacht heeft m.b.t. ongewenst gedrag dan kunt u zich richten tot de vertrouwenspersoon van Scwo. Zie hiervoor ook het kopje hieronder: Ongewenst gedrag.

Gedragscode Scwo

Preventief beleid
De opstelling van deze gedragscode is bedoeld als een vorm van preventief beleid. Preventie van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, vandalisme en diefstal als onderdeel van de totale zorg voor de bezoekers en het personeel, dat zichtbaar is in het:
bekend maken van deze code;
houden van toezicht op de naleving van de gedragscode;
vragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) van het agogisch personeel van Scwo en wegnemen of verminderen van risico’s met betrekking tot ongewenst gedrag.

Deze gedragscode is van toepassing op:
het personeel van Scwo,
andere personen die in opdracht van de stichting werkzaam zijn, zoals vakkrachten, begeleiders, vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten en ouders en
de bezoekers van Scwo.

Gewenst gedrag houdt in dat:
wij ons professioneel gedragen,
wij ons op een positieve manier inzetten,
wij sociaal zijn: we naar elkaar luisteren en hulp aanbieden,
wij ons vriendelijk gedragen,
wij beseffen dat iedereen anders is,
wij ons collegiaal gedragen,
wij samenwerken en
wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag is:
– Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder internet).
– Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen.
– Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, leeftijd, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.
– Vandalisme: het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van andermans bezittingen.
– Diefstal: het heimelijk wegnemen of zich onrechtmatig toe-eigenen van andermans bezittingen.

Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. Op ongewenst gedrag volgen sancties. Deze sancties zijn afhankelijk van de ernst van het gedrag. De sanctie zal na advies van de vertrouwenspersoon aan het bestuur, door het bestuur opgelegd worden als rechts geldende werkgever.

De vertrouwenspersoon:

Heeft als taak:

Het begeleiden en ondersteunen van medewerkers en cursisten bij de behandeling van klachten over de volgende ongewenste omgangsvormen:

 • Agressie en geweld
 • Seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten
 • Discriminatie
 • Pesten

De taken van de vertrouwenspersoon bestaan uit:

 • Zelfstandig optreden als aanspreekpunt voor alle medewerkers en cursisten, die een klacht hebben op het gebied van deze ongewenste omgangsvormen.
 • Zelfstandig zorgdragen voor opvang.
 • Samen zoeken naar oplossingen en nagaan of een oplossing in de informele sfeer tot een mogelijkheid behoort.
 • Te onderzoeken of bemiddeling een oplossing is.
 • Zorgen voor opvang en begeleiding van de eventuele slachtoffers.
 • Geven van advies over de mogelijk te volgen procedures.
 • Indien nodig verwijzen naar en ondersteunen bij inschakeling van instanties.
 • Registreren/ verslagleggen van klachten.

Bevoegdheden:

 • Het voeren van gesprekken
 • Op verzoek van de klager/klaagster zoeken naar iemand die wil en kan bemiddelen.
 • Het ondersteunen, bij het doen van aangifte bij de politie bij het vermoeden van een strafbaar feit.
 • Het verwijzen naar een hulpverleningsinstantie.

Positie:

 • De vertrouwenspersoon is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag:

De voorzitter van het bestuur van Swco.

              

              De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid.

              De vertrouwenspersoon onderneemt alleen iets als de aangever dit zelf wil.

 

Bereikbaar op: A.Leeuwerink34@gmail.com