Ons Beleid
Beleid

De afgelopen jaren is met verve gewerkt aan de realisatie van het beleidsplan.
Prioriteiten die we ons stelden waren:
– Het verwerven van een sterke spilfunctie in Wormerland
– Versterken sociale cohesie en gemeenschapszin
– Ondersteuning kwetsbare mensen
– Ondersteuning van jeugdigen en ouderen
– Persoonlijke ontwikkeling van inwoners
De hierboven genoemde punten zijn verder uitgewerkt in diensten en activiteiten.
Enkele highligts van de afgelopen jaren:
Scwo heeft alle drie de jaren een gevarieerd activiteitenaanbod gedaan voor de doelgroepen: kinderen, jeugd en volwassenen/senioren.
Scwo is social partner in Jeugdzorg 2.0. In deze pilot worden ‘social brokers’ (vertrouwde personen van jongeren) gefaciliteerd. Op het online platform kunnen zij o.a. vragen aan andere brokers stellen, of beantwoorden zij andermans vragen.
Begin 2013 is Scwo actief aan de slag gegaan met opzetten van de Brede school Wormerland. Een groot deel van de uren van het kinderwerk zijn omgezet t.b.v. de Brede school. Sinds maart 2014 zorgt Scwo voor de coördinatie van de Brede school Wormerland. En Scwo is betrokken geweest bij het wijkgericht werken. Hieruit zijn enkele bewonersinitiatieven gestart.

Strategisch beleidsplan

 

Jaarverslag

 

Financieel jaarwerk

Balans en Winst & Verliesrekening

VOG

Scwo vraagt aan agogisch personeel een Verklaring Omtrent Gedrag.
Bij een VOG-aanvraag gaat het Ministerie van Justitie na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Ook aan docenten, actief binnen het kinderwerk, vraagt Scwo een VOG.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Scwo

Aansprakelijkheid

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor geparkeerde voertuigen.

Klachten

Scwo heeft een Klachtenreglement. Als u een klacht heeft over Scwo kunt u die klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de coordinator of een stafmedewerker van Scwo.
Klachtenreglement

Gedragscode Scwo

Preventief beleid
De opstelling van deze gedragscode is bedoeld als een vorm van preventief beleid. Preventie van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, vandalisme en diefstal als onderdeel van de totale zorg voor de bezoekers en het personeel, dat zichtbaar is in het:
bekend maken van deze code;
houden van toezicht op de naleving van de gedragscode;
vragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) van het agogisch personeel van Scwo en wegnemen of verminderen van risico’s met betrekking tot ongewenst gedrag.

Deze gedragscode is van toepassing op:
het personeel van Scwo,
andere personen die in opdracht van de stichting werkzaam zijn, zoals vakkrachten, begeleiders, vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten en ouders en
de bezoekers van Scwo.

Gewenst gedrag houdt in dat:
wij ons professioneel gedragen,
wij ons op een positieve manier inzetten,
wij sociaal zijn: we naar elkaar luisteren en hulp aanbieden,
wij ons vriendelijk gedragen,
wij beseffen dat iedereen anders is,
wij ons collegiaal gedragen,
wij samenwerken en
wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag is:
– Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder internet).
– Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen.
– Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, leeftijd, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.
– Vandalisme: het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van andermans bezittingen.
– Diefstal: het heimelijk wegnemen of zich onrechtmatig toe-eigenen van andermans bezittingen.

Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. Op ongewenst gedrag volgen sancties. Deze sancties zijn afhankelijk van de ernst van het gedrag. Een klacht kan ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur bepaalt wie de vertrouwenspersoon zal zijn. De keuze voor een bepaald vertrouwenspersoon is ten eerst afhankelijk van welke functie de klager bekleedt en ten tweede afhankelijk van de aard van de klacht.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin bescherming van de zijde van de werkgever. Taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer het:
– verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag;
– zorgen voor een adequate opvang van degene die een melding doet over ongewenst gedrag;
– zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens;
– zoeken naar een informele oplossing;
– terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht en eventueel bij de formele afhandeling daarvan.
– Klachtenregeling (Klachtenreglement)