Ons Beleid
Beleid

De afgelopen jaren is met verve gewerkt aan de realisatie van het beleidsplan.
Prioriteiten die we ons stelden waren:
– Het verwerven van een sterke spilfunctie in Wormerland
– Versterken sociale cohesie en gemeenschapszin
– Ondersteuning kwetsbare mensen
– Ondersteuning van jeugdigen en ouderen
– Persoonlijke ontwikkeling van inwoners
De hierboven genoemde punten zijn verder uitgewerkt in diensten en activiteiten.
Enkele highligts van de afgelopen jaren:
Scwo heeft alle drie de jaren een gevarieerd activiteitenaanbod gedaan voor de doelgroepen: kinderen, jeugd en volwassenen/senioren.
Scwo is social partner in Jeugdzorg 2.0. In deze pilot worden ‘social brokers’ (vertrouwde personen van jongeren) gefaciliteerd. Op het online platform kunnen zij o.a. vragen aan andere brokers stellen, of beantwoorden zij andermans vragen.
Begin 2013 is Scwo actief aan de slag gegaan met opzetten van de Brede school Wormerland. Een groot deel van de uren van het kinderwerk zijn omgezet t.b.v. de Brede school. Sinds maart 2014 zorgt Scwo voor de coördinatie van de Brede school Wormerland. En Scwo is betrokken geweest bij het wijkgericht werken. Hieruit zijn enkele bewonersinitiatieven gestart.

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan 2015 -2018

Jaarverslag

Jaarverslag

Financieel jaarwerk

Balans en Winst & Verliesrekening

VOG

Scwo vraagt aan agogisch personeel een Verklaring Omtrent Gedrag.
Bij een VOG-aanvraag gaat het Ministerie van Justitie na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Ook aan docenten, actief binnen het kinderwerk, vraagt Scwo een VOG.

Privacyverklaring

In het kade van de wet algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 2018 publiceert Scwo bij deze zijn beleid; hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Scwo hecht veel waarde aan privacy en gaat dan ook al jaren vertrouwelijk en zorgvuldig met  persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring zullen wij u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Scwo  is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt de rechtspersoon Scwo bedoeld.

Scwo
Faunastraat 62
1531 WH Wormerland
075-6423247
info@scwo.nl

Waarom verzamelt Scwo persoonsgegevens?
In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personeel en vrijwilligers voor het voeren van een adequate financiële en personele administratie.

Wettelijke grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om voorbereidende werkzaamheden te verrichten om een overeenkomst op te stellen of voor de uitvoering van één van onze dienst of activiteit waaraan u deelneemt.
 • Dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • U (indien van toepassing) daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken;
 • Dit is op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor (één of meer van) de volgende doeleinden:

Wanneer verzamelt Scwo persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden onder meer door Scwo verwerkt bij:

 • sollicitaties, starten arbeidsverhouding of vrijwilligerswerk.
 • U op de hoogte houden van de voortgang van uw sollicitatie;
 • een verzoek tot contact, een vraag of klacht via de website, social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • het beheer van onze financiële administratie om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen.
 • om een wettelijke verplichting na te komen,
 • het contact leggen en ondersteunen van vrijwilligers,
 • het contact leggen en ondersteunen van bewoners (op eigen verzoek),
 • het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en stageovereenkomsten,
 • het toesturen van nieuwsberichten/-brieven,
 • het (op eigen initiatief) inschrijven en deelnemen aan activiteiten,
 • het aangaan van overeenkomsten of uitvoeren van een opdracht.De volgende persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u of nootzakelijk voor onze bedrijfsvoering;

De gegevens die Scwo verwerkt
Scwo verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk voor het uitvoeren of aanbieden van ons dienstenpakket.

 • voor- en achternaam, geslacht (indien van belang),
 • Woonadres (indien van belang),
 • Correspondentieadres,
 • postcode en woonplaats,
 • telefoonnummers.
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (voor onze betaalde diensten en automatische incasso’s)
 • geboortedatum (indien van belang),
 • curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers)
 • VOG (voor medewerkers en vrijwilligers)
 • beeldmateriaal (foto’s)
 • informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulierenDeze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming vooraf – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is, wij zullen bij dit soort gevallen uitleg geven waarom wij deze gegeven van u nodig hebben .We bewaren uw gegevens niet langer dan nodigaan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn kan daarom variëren. Dit betekent dat wij doorgaans gegevens niet meer bewaren als uw cont(r)act met ons is beëindigd; financiële gegevens bewaren wij volgens wetgeving 7 jaar.U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Doet u het verzoek digitaal dan verzoeken wij u om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.BeveiligingCamera’sIn de centrale hal van het gebouw de Omslag waar Scwo medegebruiker van is hangen beveiligingscamera’s. Deze camera’s zijn eigendom en worden beheert door De BieB Zaanstreek. Voor meer informatie hoe er omgegaan wordt met de beelden kunt u lezen op de web site van de Bieb www.debieb.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.
 • Wijziging privacyverklaring
  Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.scwo.nl
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
  – beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
  – de systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn bij ons enkel toegankelijk voor medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.
  Mocht onverwachts blijken dat toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.
 • Het gebruik van de Scwo website ( cookies)
  Scwo maak geen gebruik van cookies.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Delen met anderen
  Scwo verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  Gegevens over zaken zoals afkomst of religie worden niet geregistreerd.
Aansprakelijkheid

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor geparkeerde voertuigen.

Klachten

Scwo heeft een Klachtenreglement. Als u een klacht heeft over Scwo kunt u die klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de coordinator of een stafmedewerker van Scwo.
Klachtenreglement

Gedragscode Scwo

Preventief beleid
De opstelling van deze gedragscode is bedoeld als een vorm van preventief beleid. Preventie van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, vandalisme en diefstal als onderdeel van de totale zorg voor de bezoekers en het personeel, dat zichtbaar is in het:
bekend maken van deze code;
houden van toezicht op de naleving van de gedragscode;
vragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) van het agogisch personeel van Scwo en wegnemen of verminderen van risico’s met betrekking tot ongewenst gedrag.

Deze gedragscode is van toepassing op:
het personeel van Scwo,
andere personen die in opdracht van de stichting werkzaam zijn, zoals vakkrachten, begeleiders, vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten en ouders en
de bezoekers van Scwo.

Gewenst gedrag houdt in dat:
wij ons professioneel gedragen,
wij ons op een positieve manier inzetten,
wij sociaal zijn: we naar elkaar luisteren en hulp aanbieden,
wij ons vriendelijk gedragen,
wij beseffen dat iedereen anders is,
wij ons collegiaal gedragen,
wij samenwerken en
wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag is:
– Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder internet).
– Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen.
– Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, leeftijd, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.
– Vandalisme: het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van andermans bezittingen.
– Diefstal: het heimelijk wegnemen of zich onrechtmatig toe-eigenen van andermans bezittingen.

Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. Op ongewenst gedrag volgen sancties. Deze sancties zijn afhankelijk van de ernst van het gedrag. Een klacht kan ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur bepaalt wie de vertrouwenspersoon zal zijn. De keuze voor een bepaald vertrouwenspersoon is ten eerst afhankelijk van welke functie de klager bekleedt en ten tweede afhankelijk van de aard van de klacht.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin bescherming van de zijde van de werkgever. Taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer het:
– verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag;
– zorgen voor een adequate opvang van degene die een melding doet over ongewenst gedrag;
– zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens;
– zoeken naar een informele oplossing;
– terzijde staan van de klager bij het indienen van een formele klacht en eventueel bij de formele afhandeling daarvan.
– Klachtenregeling (Klachtenreglement)